ACHIEVE YOUR BIGGEST DREAM.
GAPAI MIMPI SETINGGI LANGIT.
你想吃什么
ĐẠT ĐƯỢC DREAM LỚN NHẤT CỦA BẠN.
บรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

16:10
Wednesday, 24/07/24
GMT+5

17:10
Wednesday, 24/07/24
GMT+6

18:10
Wednesday, 24/07/24
GMT+7
18:10
GMT
+7
Wednesday, 24/07/24
How to Claim
Cara Claim
如何索取
Cách yêu cầu
วิธีการรับสิทธิ์

In order to draw a prize or claim it the holder of the winning ticket need to claim it personally. Therefore, if by any means that the claim is made by a person who does not have the right winning ticket or not the real person of that have the rights of the prize then the prize cannot be claim.

In addition to winning ticket, there are extra information regarding Claim draw, for people who have Marina Bay Sands pools account member then the winning bets will be directly credited or sent to the member accounts to avoid any problem.

Important Note:

Prize has an expiring date so please be cautious, which means within 180 days the winner must claim it or the prize will be transferred as a donation that are managed and directed by the Tote Board itself.

It is also important to know that the days will be calculated without any exception even holidays and weekends.

Untuk menarik hadiah atau mengklaimnya, pemegang tiket yang menang harus mengklaimnya secara pribadi. Oleh karena itu, jika dengan cara apa pun klaim tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki tiket kemenangan yang tepat atau bukan orang asli yang memiliki hak hadiah maka hadiah tersebut tidak dapat diklaim.

Selain tiket yang menang, ada informasi tambahan tentang pengundian Klaim, untuk orang yang memiliki anggota akun Marina Bay Sands maka taruhan yang menang akan langsung dikreditkan atau dikirim ke akun anggota untuk menghindari masalah.

Catatan penting:

Hadiah memiliki tanggal kedaluwarsa jadi harap berhati-hati, yang berarti dalam 180 hari pemenang harus mengklaimnya atau hadiah akan ditransfer sebagai sumbangan yang dikelola dan diarahkan oleh Dewan Tote itu sendiri.

Penting juga untuk mengetahui bahwa hari-hari akan dihitung tanpa kecuali bahkan hari libur dan akhir pekan.

为了抽奖或要求奖励,中奖彩票的持有者需要亲自要求奖励。 因此,如果以任何方式要求没有权利中奖彩票的人或拥有奖品权利的真实人提出索赔,则不能索赔奖品。

除了中奖彩票之外,还有其他有关理赔的信息,对于拥有滨海湾金沙奖池帐户会员的人,中奖投注将直接计入或发送到会员帐户,以避免任何问题。

重要的提示:

奖品的到期日期请务必谨慎,这意味着获胜者必须在180天内提出要求,否则奖品将作为由Tote Board本身管理和指示的捐赠转移。

同样重要的是要知道,即使是节假日和周末,也将毫无例外地计算天数。

Để rút ra một giải thưởng hoặc yêu cầu nó, người giữ vé trúng thưởng cần phải nhận nó một cách cá nhân. Do đó, nếu bằng bất kỳ cách nào, yêu cầu đó được đưa ra bởi một người không có vé trúng thưởng hoặc không phải là người thực sự có quyền của giải thưởng thì giải thưởng không thể được yêu cầu.

Ngoài vé trúng thưởng, còn có thêm thông tin liên quan đến yêu cầu rút tiền, đối với những người có thành viên tài khoản tại hồ bơi Bay Bay thì các cược thắng sẽ được ghi có trực tiếp hoặc gửi đến tài khoản thành viên để tránh mọi vấn đề.

Lưu ý quan trọng:

Giải thưởng có ngày hết hạn, vì vậy hãy thận trọng, điều đó có nghĩa là trong vòng 180 ngày, người chiến thắng phải yêu cầu hoặc giải thưởng sẽ được chuyển dưới dạng đóng góp được quản lý và chỉ đạo bởi chính Hội đồng Tote.

Điều quan trọng là phải biết rằng các ngày sẽ được tính mà không có ngoại lệ nào kể cả ngày lễ và cuối tuần.

ในการรับรางวัลหรืออ้างสิทธิ์ผู้ถือตั๋วที่ชนะจะต้องขอรับสิทธิ์เป็นการส่วนตัว ดังนั้นหากด้วยวิธีการใด ๆ ที่มีการเรียกร้องโดยบุคคลที่ไม่มีตั๋วที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ใช่บุคคลที่แท้จริงของที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรางวัลนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องได้

นอกจากตั๋วที่ได้รับรางวัลแล้วยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มีบัญชีสมาชิกของสระว่ายน้ำ Marina Bay Sands จากนั้นการเดิมพันที่ชนะจะได้รับเครดิตโดยตรงหรือส่งไปยังบัญชีสมาชิกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ

โน๊ตสำคัญ:

รางวัลมีวันหมดอายุดังนั้นโปรดระมัดระวังซึ่งหมายความว่าภายใน 180 วันผู้ชนะจะต้องอ้างสิทธิ์หรือรางวัลจะถูกโอนไปเป็นเงินบริจาคที่จัดการและกำกับโดยคณะกรรมการ Tote

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะคำนวณวันโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่วันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์